top of page

APARTMAN VE SİTE YÖNETİCİLİK SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR :

 

İŞVEREN;

……………………………………………………………………………… adresinde bulunan ………………. Apartmanı/Sitesi Kat Malikleri Genel Kurul kararı genel kurul divan heyeti veya Genel Kurul tarafından Yöneticilik Sözleşmesi imzalamaya yetkilendirilmiş, Sayın, ………………………………………………..

 

Telefon:

 

E-posta:

 

YÖNETİCİ;

Kat Malikleri Genel Kurulunun, kat malikleri dışından ücret karşılığında yönetici olarak atadığı ve Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:201, D:6 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresinde yerleşik PREA KENTSEL BİLİŞİM VE YÖNETİM LTD.ŞTİ.

 

Vergi No: Zincirlikuyu Vergi Dairesi 7330948974

 

Telefon: 0212 982 7226 - 0536 575 6415

 

E-posta:

 

İşbu Sözleşme Tarafları arasında yapılacak bildirimlerde yazılı usul esastır. Taraflar, haberleşme amacıyla yukarıda belirtilen ikametgâh adreslerini kullanabileceklerdir.

 • Her iki taraf belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı Tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili Tarafa yapılmış sayılır. 

 • Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla elden teslim, posta veya posta kuryesi, faks veya e-posta ile bildirimde bulunabilir.

2-SÖZLEŞME KONUSU :

 

……………………………………………………………………..Apartmanı Kat Malikleri Genel Kurulu’nun  ………….……………. tarihli toplantısında “Kat malikleri dışından atanan profesyonel yönetim firması” ile sözleşme imzalama yetkisi verilmiş bulunan Sayın …………………………………………………………………………………………. ile, belirlenmiş bir ücret karşılığında Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu sözleşme hükümleri çerçevesi içerisinde……………………… Apartmanı yöneticiliğinin PREA KENTSEL BİLİŞİM VE YÖNETİM LTD.ŞTİ. tarafından, firmanın çalışanlarından görevlendireceği ya da yetkilendirdiği kişi ya da kişiler tarafından yapılması bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

 

3-SÖZLEŞME TARİHİ SÜRESİ :

 

İşbu yöneticilik sözleşme süresi 1 (Bir) yıl olup, …………..   – …………. tarihleri arasındaki yönetim dönemini kapsamaktadır. İşbu sözleşme ……………. tarihinde aşağıdaki şartlarda iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve taraflarca okunarak kabul edilip imzalanmıştır.

Anagayrimenkulün yönetiminden dolayı kat malikleri ile yönetici arasında veya yönetici ile denetçiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır. İşbu sözleşme, Apartman Genel Kurulu’nun veya Yönetim firmasının 1 ay önceden haber vermek şartıyla, mazeret aranmaksızın tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme yetkisi bulunmaktadır.

 

Sözleşme süresi sonunda taraflar yeni bir sözleşme imzalamaz ve taraflardan biri sözleşmeyi feshetmez ise yöneticilik sözleşmesi otomatik 1 (bir) yıl uzamış sayılır. Otomatik süre uzaması durumunda tarafların 1 ay önceden haber vermek şartıyla, mazeret aranmaksızın tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme yetkisi devam etmektedir. Ücret artışı yeni bir sözleşme yok ise son 12 ayın TEFE/TÜFE ortalaması olarak hesaplanır.

 

4-YÖNETİCİ ÜCRETİ :

 

İşveren, yöneticiye bu görevi nedeniyle , her bağımsız bölüm aylık ………………………… TL + KDV –  (……………………….……………) TL+ KDV. katılım payı ödeyecek olup, bu bedel kesinleşmiş İşletme Projesi gereği, kat maliklerinin ödemekle yükümlü olduğu aidatlara dahil edilerek tahsil edilecektir.

 

5- KAT MALİKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 • Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak, anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

 

 • Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

 

 • Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.

 

 • Kat malikinin, Kat Mülkiyeti Kanunu 20nci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

 

 

6- PROFESYONEL YÖNETİCİ PREA KENTSEL BİLİŞİM VE YÖNETİM LTD.ŞTİ.’NİN GÖREVLERİ, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

 

 • Bu sözleşmenin imzasına müteakip en geç 2 Hafta içinde işletme projesini hazırlayıp kat maliklerine ulaştırmak.

 

 • PREA KENTSEL BİLİŞİM VE YÖNETİM LTD.ŞTİ. APARTMAN adına. Bankalarda hesap açmaya, hesap kapatmaya, açılmış hesaplardan para çekmeye, yatırmaya, internet bankacılığı ile ilgili müracaatta bulunmasına, internet bankacılığı yapmasına, şifre ve kullanıcı adı almasına, bu hesaplar üzerinden havale ve eft yapmasına, yazılı talimat vermesine,

  • Apartmanla ilgili avukat tutmaya, azletmeye, icra takibi yapmaya, dava açmaya, davadan feragat etmeye,

  • Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesi içinde, kat malikleri kurulunca alınmış tüm kararları yerine getirmeye,

  • Anagayrimenkulün bakımı, onarımı ve korunması için gerekli tedbirleri almaya,

  • Apartmanla ilgili onarım ve tadilatlar yaptırmaya,

  • Tüm resmi daire ve kurumlarda apartmanı temsile,

  • SGK Müdürlüklerine e-bildirge için müracaat etmeye, şifre ve kullanıcı adı almaya,

  • Noterden ihtarname keşide etmeye,

  • Apartman adına kapıcı, bahçıvan, güvenlik elemanı ve ihtiyacı olan diğer personelleri istihdam etmeye,

  • Apartman adına istihdam edilen işçilerin işe giriş, aylık üçret ve işten çıkış bildirgelerini vermeye, apartmanla ilgili tüm resmi tebligatları kabule yetki verilmiştir.

 

 • Kat maliki veya kiracı tarafından her ayın içinde o aya ait aidatın ödemesi yapılacaktır. Her ayın 1’i ile 30’u arasında ödenmeyen aidatlar, demirbaş ve yakıt giderleriyle ilgili olarak, ödeme yapmayan kat maliki veya kiracı hakkında aylık %5 gecikme tazminatı ile birlikte icra takibi yapmaya PREA KENTSEL BİLİŞİM VE YÖNETİM LTD.ŞTİ. Firması yetkili kılınmıştır. Yönetim firması gerekli görürse bir avukata vekalet verebilir. Ancak bu konu ile ilgili avukatlık ücretlerini ve icra masraflarını borcunu ödemeyen kat malikine/kiracısına yansıtacaktır. Tahsil edilen gecikme tazminatları APARTMAN’ın diğer gelirlerine eklenecektir.

 

 • APARTMAN görevlisinin veya varsa diğer hizmetlilerinin ücretlerinin, sigorta pirim ve bildirgesinin aksatılmadan ödenmesi, ücret bordrolarının tanzimi ve imzalatılması, personelin özlük işlerinin takibi ve kayıt altına alınması. Ancak APARTMAN’nin kasası/banka hesabı bu ödemeleri yapmaya müsait değilse hangi gider ödemesine öncelik verileceğine Yönetim Firması karar verir.

 

 • Yapılacak her türlü harcamanın faturalı/belgeli/gider makbuzlu olması hususuna itina göstermek. SGK primleri, doğalgaz, elektrik ve su faturalarının bankaya verilecek otomatik ödeme talimatı ile veya gecikme cezası olmadan ödenmesini sağlamak.

 

 • Yapılacak harcamalarla ilgili olarak APARTMAN Denetim Kurulunun ya da kat maliklerinin isteği halinde kendilerine bilgi vermek, Denetim Kurulunun gerekli gördüğü zamanlarda yapacağı her türlü denetimde APARTMAN ile ilgili hesap ve kayıtları hazır bulundurmak.

 

 • Yönetim firması PREA KENTSEL BİLİŞİM VE YÖNETİM LTD.ŞTİ. Denetim Kurulu veya kat maliklerinin 1/3’ünün yazılı talep etmesi halinde ve en geç 15 (Onbeş) Gün içinde Kat Malikleri Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırmakla yükümlüdür.

 

 • APARTMAN görevlisi veya görevlilerinin vazifelerini en iyi şekilde yapması için gerekli önlemleri almak ve bu konudaki aksaklıkları en kısa zamanda Denetim Kuruluna ve Kat Maliklerine bildirmek.

 

 • Yönetim firması olarak ortak alanlarda gerekli olabilecek her türlü bakım ve onarım işinin yerine getirilmesinde gerekli iş ortağı firmaları ya da kat malikleri kurulunun belirlediği firmaları makul bir süre zarfında yönlendirmek.

 

 • Apartmana haftalık periyodik ziyaretlerde bulunmak,

 

 • İş güvenliği ve işçi sağlığı yasasının işveren yöneticiye yüklediği sorumlulukları yerine getirmek,

 

 • ……………… TL ve üzerinde gerçekleşmesi muhtemel bakım, onarım, tadilat ya da malzeme değişikliklerinde kat malikleri kurulunun belirlediği ya da Yönetim firmasının araştırıp bulduğu en az 3 firmadan teklif almak suretiyle ve denetçi ya da denetim kurulunun yazılı ya da şifahi onayıyla gerekli bakım, onarım, tadilat ya da malzeme değişiklikleri yaptırılır. Acil durumlarda bu madde geçerli değildir.  

 

 • Yönetim döneminin bitiminde vakit geçirmeden Kat Malikleri Kurulunu olağan toplantısını yapmak üzere toplantıya çağırmak ve Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan diğer yükümlülükleri yerine getirecektir.

 

 

7-DİĞER HUSUSLAR:

 

 • PREA KENTSEL BİLİŞİM VE YÖNETİM LTD.ŞTİ.. Yöneticilik yapacağı dönem için yetkili olmak üzere, (………………..) tarihli Kat Malikleri toplantısında alınan karar gereği ……………………….. daire maliki denetçi olarak görev yapacaktır.

 

 • Denetim Kurulu herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın 3 aylık süreler zarfında hazırlanacak denetleme raporu ve evrakları inceleyip kat maliklerine bu rapor neticesini bildirmekle yükümlüdür. Denetim Kurulu isterse Yönetim Firmasından aylık rapor hazırlamasını isteyebilir.

 

 • Yönetim firmasının sözleşme şartlarını yerine getirmemesi veya kötü niyetli hareket ettiği halinde, Kat Malikleri Kurulu 1 ay önceden haber vermek şartıyla, yönetim kurulu toplantısına çağırma ve çoğunluğun yöneticiyi istememesi durumunda tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme yetkisi bulunmaktadır. Yönetim firması o ayın ücretini tam olarak alır. Devir teslim mutlaka tutanakla yapılır ve karşılıklı imzalanır.

 

 • Yönetim Firması binada uygun gördüğü bir alana firmasının tabelasını asabilir.

 

 • Yönetim Firması Kat Malikleri Genel Kuruluna ihtaren veya iadeli taahhütlü mektupla bilgi verdikten sonra (15 günlük mehil sonrası) istediği zaman sözleşmeyi fesih edebilir, hizmet vermeyi kesebilir. Yönetici o ayın ücretini tam olarak alır. Devir teslim mutlaka tutanakla yapılır ve karşılıklı imzalanır.

 

 • Yönetim Firması’nın, yöneticilik yapmış olduğu apartmanın 3. kişilere vermiş olduğu zararlardan ve kendi hatasından kaynaklanmayan adli ve idari cezalardan ve bunların ferilerinden dolayı herhangi bir sorumluluğu olmayıp, bu tür durumları öğrendiği tarih itibariyle denetçiyi konuyla ilgili uyarmasından ve imkanlar elverdiği müddetçe kat maliklerini yasalar çerçevesinde yönlendirmesinden başka bir yükümlülüğü yoktur.

 

 • Bu sözleşmede belirtilen adresler tarafların yasal tebligat adresleri olup, değişiklik halinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmesi gerekir. Aksi halde bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın geçerli olacağını taraflar peşinen kabul etmişlerdir.

 

 • İşbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerden dolayı, yönetim firması tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen Prea’nın kusuru dışında meydana gelebilecek sorunlardan ve Müşteri’nin uğrayacağı zararlardan, internet hatlarında oluşabilecek problemlerden, ulusal iletişim altyapısından kaynaklanan sorunlardan (telefon şebekesi santralinden ve aktif cihazlarda meydana gelen arızalardan) genel ve özel elektrik kesintisi sonucu ortaya çıkan arızalardan kaynaklanan gecikme ve zararlardan Prea sorumlu değildir. Ortaya çıkan zararlar için Prea Yönetime başvurulamayacaktır.

 

 • Site ve/veya apartman yönetiminin yönetim firması tarafından devralınması ile birlikte, apartman ve/veya sitenin eski yönetimin borçlarından PREA Kentsel Bilişim ve Yönetim Ltd. Şti herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

 • Yönetim Firmasına verilmiş ve verilecek olan her türlü bilgi, kişisel veriler diğer dokümanlar kat maliklerinin izni dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve üçüncü şahıs ve/veya kurumlara dağıtılamaz.

 

 • Yönetim firması işbu Sözleşme konusu işle bağlantılı olarak elde ettiği her türlü bilgi ve dokümanla ilgili gizlilik derecesinin gerekleri doğrultusunda muamele edecek ve Sözleşme’nin yerine getirilmesi amacı ile gerekebilecek haller dışında, Müşteri’nin önceden yazılı izni olmaksızın İşbu Sözleşme‘ye ait herhangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır.

 

 • Yönetim firmasının 7/24 binada bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Tarafımızca belirlenen haftada bir gün belirlenen saat aralığında binanızda bulunulacak ve kat malik ve sakinlerinin talep ve önerileri dinlenecektir.

 

 • Apartman sakinlerinin birbirleriyle olan husumetleri, tartışmaları (gürültü yapmak, daire içlerinde yaşanan teknik aksaklıklar, aile bireyleri arasında yaşanan sorunlar, akli dengesi yerinde olmayan ve psikolojik sorunu olan insanların problemleri) yöneticinin görev ve sorumlulukları arasında yer almamakla birlikte bu konulara müdahil olup olmama durumu yöneticinin inisiyatifindedir. KMK bu sorunlarla ilgili yöneticiye/şirkete herhangi bir görev ve sorumluluk yüklememektedir. Bu tarz durumlar için her kat maliki ya da sakinin hukuki yollara başvurma hakkı bulunmaktadır.

 

 • İş bu sözleşme toplam 7 maddeden ibaret olup, iki (2) nüsha, beş (5) sayfa olarak tanzim edilerek ………./………/……… tarihinde taraflarca okunarak kabul edilmiştir. Tüm ihtilaflar için İstanbul Avrupa Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

Kat Malikleri Genel Kurulu   Adına                                                                                                     Prea Kentsel Bilişim Ve Yönetim Ltd.Şti.

bottom of page